คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองเรือ
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส