ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองเรือ มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 42.02 %
พอใจมาก 3.36 %
พอใจปานกลาง 2.52 %
พอใจน้อย 2.52 %
ควรปรับปรุง 49.58 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 119 คน