ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองเรือ มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 41.67 %
พอใจมาก 3.33 %
พอใจปานกลาง 2.5 %
พอใจน้อย 2.5 %
ควรปรับปรุง 50 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 120 คน