คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองเรือ
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช