เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
141   คน
สถิติทั้งหมด
523717   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
เอกสารเผยแพร่
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 NAN
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 618.87k
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 77.26k
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566) 664.95k
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 114.33k
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11.04M
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ NAN
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ 1.28M
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 4.4M
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 6.65M
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15.4M
เทศบาลตำบลหนองเรือ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 65.38k
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 3.01M
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานจดทะเบียนพาณิชย์ 1.17M
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองเรือ 2.57M
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 347.41k
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 12.25M
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 6.65M
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของเทศบาล 4.97M
บทความเรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า 899.05k
บทความเรื่อง ดูอย่างเดียวนะ 947.58k
บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน 758.1k
บทความเรื่อง ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร 989.14k
บทความเรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต 967.44k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฎิกูล 126.74k
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฎิกูล 125.52k
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการจำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 132.77k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 128.64k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 130.14k
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 127.7k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 125.77k
การจำหน่ายและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมือปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลล 210.24k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นบุคคลสาบสูญ 210.68k
การับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 215.05k
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 218.8k
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 215.33k
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 215.75k
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 217.66k
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าอยู่ที่ได 213.02k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 226.5k
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าตายเป็นใคร 224.5k
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 226.5k
การรับแจ้งการเปลียนแปลงการจัดงานศพ 224k
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 228k
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 226k
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 224.5k
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 183.34k
การลงทะเบียนและยืนคำขอเงินเบี้ยความพิการ 211.53k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 218.81k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 215.12k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>