เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
364049   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ฝ่ายอำนวยการ            ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ
          ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ
          รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
         ประกาศฯ นโยบายมาตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
         การประชุมมอบหมายงานฯ (OTT)
         บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
         รายงานผลกิจกรรมการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ.63
         รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ 62
         รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภอคำขอจดทะเบียน
          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือประจำปี ๒๕๖๒